Avís legal

 

  1. DADES IDENTIFICATIVES

En compliment del deure d’informació que recull l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, a continuació es reflecteixen les dades següents: l’empresa titular del domini web és Stoneweg Spain, SL (d’ara endavant, Stoneweg), amb domicili a aquests efectes a Carrer Mestre Nicolau 19, 4ª planta Barcelona 08021 amb CIF B66607508, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona. L’adreça de correu electrònic de contacte és info@stonewegliving.com

  1. USUARIS

L’accés i/o ús d’aquest portal de Stoneweg atribueix la condició d’usuari, que accepta, des de l’accés i/o ús esmentat, les condicions generals d’ús que es reflecteixen aquí. Aquestes condicions seran aplicables independentment de les condicions generals de contractació que, si escau, siguin de compliment obligat.

  1. ÚS DEL PORTAL

www.stonewegliving.com proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (d’ara endavant, els continguts) a Internet que pertanyen a Stoneweg o als seus llicenciadors als quals l’usuari pugui tenir accés. L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que sigui necessari per accedir a determinats serveis o continguts.

En aquest registre, l’usuari és responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’usuari se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable i de la qual es compromet a fer un ús diligent i confidencial. L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que Stoneweg Spain, SL ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu, però no limitador, i a no fer-los servir per (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic o il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de Stoneweg Spain, SL, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys esmentats anteriorment; (iv) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar-ne o manipular-ne els missatges. Stoneweg Spain, SL es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, segons el seu parer, no resultin adequats per publicar-los. En qualsevol cas, Stoneweg no és responsable de les opinions que els usuaris expressin a través dels fòrums, xats o altres eines de participació.

  1. PROTECCIÓ DE DADES

Stoneweg compleix les directrius de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal; el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica i la resta de normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un ús i tractament correctes de les dades personals de l’usuari. Per fer-ho, juntament amb cada formulari de recopilació de dades de caràcter personal, en els serveis que l’usuari sol·liciti a info@stoneweg.com, farà saber a l’usuari l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, i l’informarà de la responsabilitat del fitxer creat, l’adreça del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a terceres persones, si escau.

Així mateix, Stoneweg informa que dóna compliment a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i el comerç electrònic, i li sol·licitarà el consentiment per tractar la seva adreça de correu electrònic amb finalitats comercials en cada moment

     5. POPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Stoneweg, per si sola o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, com també dels elements que conté (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Stoneweg o bé dels seus llicenciadors.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició de tots els continguts d’aquesta pàgina web o una part, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Stoneweg. L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de Stoneweg. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui únicament i exclusivament per a l’ús personal i privat. L’usuari s’ha d’abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal·lat a les pàgines de Stoneweg.

  1. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Stoneweg no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin ocasionar, per exemple, errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat que s’hagin adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

  1. MODIFICACIONS

Stoneweg es reserva el dret d’efectuar, sense avís previ, les modificacions que consideri oportunes en el seu portal; pot canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través seu com la forma en què apareguin presentats o localitzats en el portal.

  1. ENLLAÇOS

En el cas que a www.stonewegliving.com es disposin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, Stoneweg no exercirà cap tipus de control sobre els llocs i continguts esmentats. En cap cas Stoneweg assumeix cap responsabilitat pels continguts que pertanyin a algun enllaç d’un lloc web aliè ni garanteix la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació que contingui cap dels hipervincles esmentats o altres llocs d’Internet.

Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implica cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

  1. DRET D’EXCLUSIÓ

Stoneweg es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o els serveis que ofereix sense necessitat de previ avís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin aquestes condicions generals d’ús.

10.GENERALITATS

Stoneweg perseguirà l’incompliment d’aquestes condicions així com qualsevol ús indegut del seu portal i exercirà totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

  1. MODIFICACIÓ D’AQUESTES CONDICIONS I DURADA

Stoneweg pot modificar en qualsevol moment les condicions que es determinen aquí, publicades degudament com apareixen aquí.

La vigència de les condicions esmentades anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents mentre estiguin publicades degudament, i no es modifiquin per unes altres.

  1. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre Stoneweg i l’usuari es regeix per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia s’ha de sotmetre als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.